Řešení konfliktních situací - Mediace a Arbitráže

Spory různého charakteru v ně, vůči obchodním partnerům, či uvnitř společností vznikají neustále a velice často, kdy si jedna či druhá strana není vědoma své chyby a vlastní příčiny v dané situaci. Obvykle to je způsobeno nepřesnou interpretací příčiny a následku. Ne vždy je zájem obou stran daného sporu řešit celou záležitost zdlouhavým právním procesem či soudní cestou. Naše služba mediace a arbitráže umožní korektní a správné vyhodnocení případu, kdy se soustředíme v kořenové posloupnosti příčin dojít k hledání pravdy. Opíráme se o bezprecedentní nestrannost a korektní řešení.

Indigo Solutions poskytne řešení konfliktních situací. Jedná se neformální postup, kdy po prostudování veškerých podkladů a zvážení informací předaných stranami je vypracováno stanovisko a doporučení řešení.

 

Mediace je prováděna podle zákona 202/2012 Sb., o mediaci.

 

Kdy je mediace vhodná:

 • Vnitropodnikové řešení kolegiálních sporů, hledání příčin starých křivd, znovu nastartování teamové spolupráce
 • Analýza situace/sporu a poskytnutí rozuzlení, nalezení příčin, pojmenování pravdy, poskytnutí vysvětlení, doporučení cesty pro zainteresované stany, jaké kroky učinit pro vyřešení sporu (možno vnitropodnikově, případně v ně s obchodními partnery)

 

Arbitráž je prováděna podle z.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a podle procesních pravidel, která budou na počátku dohodnuta, nebo podle analogického použití z.č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád.

 

Kdy je arbitráž vhodná:

 • V případě, kdy obě či více stran sporu nechtějí situaci řešit soudně, ale chtějí rychlejší a nezaujaté a spravedlivé nalezení pravdy, a využít tak rozhodčí doložku jakožto stvrzení verdiktu arbitrážní komise.

 

Základní teze a náš etický kodex řešení sporů:

 • Indigo Solutions v případě arbitráže (netýká se mediace) nikdy nebude jednat pouze s jednou stranou. Každého jednání jsou přítomni obě (či více) strany sporu, a to během celého průběhu arbitráže.
 • Pokud nás chcete oslovit, chcete svůj spor řešit pomocí arbitráže, přijďte na první konzultaci společně. Na první konzultaci dostanete informace o osobách, které by váš spor konkrétně řešili, a společně si vyberete počet a konkrétní osoby, které váš problém budou řešit.
 • Indigo Solutions poskytne bezprecedentní nestrannost (nemožnost korupce)
 • Indigo Solutions nejčastěji posuzuje případy pomocí komise 3 a vícečlenné podle dohody se stranami a složitosti případu, kdy jednotlivý člen komise dochází ke svým závěrům samostatně a samostatně vyhodnocuje. Následně jsou závěry mezi členy komise konfrontovány, dokud nedojde k jednohlasné shodě závěrů.
 • Arbitráž bude rychlejší a korektnější než soudy.
 • Pokud se strany sporu dohodnou o využití arbitráže prostřednictvím Indigo Solutions, podepíší rozhodčí doložku, že naše závěry jsou konečné a všechny strany přijmou výsledek bez dalších právních kroků jeden vůči druhému.
 • Indigo Solutions hledá příčinu a důsledky sporu. I když situaci posuzujeme také z hlediska práva, rozhodujeme na základě toho, co je správné (případně správné nebo správnější) bez ohledu na to, jak jsou uzavřené smlouvy či co by bylo vymahatelné dle zákona.
 • Posuzujeme s precisní pečlivostí situaci z hlediska faktů, logiky, zdravého rozumu, morálky, spravedlnosti, pravdy (nevytváříme důkazy, nepřekrucujeme, nazýváme věci tak, jak jsou). Neřešíme, kdo je ve sporu vyhrávající z hlediska zákona. Řešíme, kde je pravda, kde je příčina, řešíme případy spravedlivě.
 • Obě (případně více) stran si připraví sami podklady, které mají k dané věci (stanoviska, dokumenty). Pokud nepůjde o znaleckou expertízu oboru, kdy je nutné najít znalce. Výpovědi provádí Indigo Solutions, poslouchají obě strany.
 • Pokud si situace žádá znaleckou expertízu oboru, vyhledáme jednoho či více znalců z oboru, jehož totožnost je zmíněna až v závěru arbitráže.
 • Naše rozhodnutí a závěry odůvodňujeme. Všem stranám budou vysvětleny kroky, na základě kterých Indigo Solutions učinilo závěr případu.
 • Prohrávající strana hradí náklady za arbitráž.
 • Dojde–li k vyhodnocení, že poměr zavinění dvou stran (příčiny konfliktu mohou být na obou stranách různě závažné) je na obou stranách různě velký, například 30 % na 70 %, v takovém duchu Indigo Solutions rozhodne i ve smyslu vyrovnání mezi stranami (potažmo strany hradí služby Indigo Solutions také v daném poměru)
 • Pokud je případ svou složitostí nad naše schopnosti jej správně vyhodnotit, případu se vzdáme (žádná strana nehradí náklady za arbitráž)

„…pravda je vždy jenom jedna, pokud se dvě pravdy na jednu věc vzájemně nevylučují, …vše ostatní je názor, názor je dobré si vyslechnout, ale nedeterminuje pravdu…“

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura