Certifikace pro manažery na vyhodnocení morálního indexu jedince

Poskytujeme možnost projít si certifikačním procesem, na jehož konci je vyhodnocení morálního indexu jedince a obdržení certifikace. Celý proces není záležitostí jednoho odpoledne, ale absolvováním metodiky, pomocí které, definujeme morální index jedince. Výstupem je číselné vyhodnocení jeho morálního vnímání a následné určení, zda je jedinec vhodný pro střední či top management nebo zda je vůbec vhodný zastávat funkci manažera.

 

Pro koho je certifikace vhodná?

 • Pro všechny manažery středního (vhodná) a top managementu (nezbytná)
 • Proces může projít i člověk, který funkci manažera nikdy nezastával, ale domnívá se, že na to má vlohy
 • Každý, kdo je schopný sebereflexe a chce se o sobě něco dozvědět

 

K čemu mi je certifikace dobrá? Jaký je výstup?

 • Výstupem je číselné vyjádření vašeho morálního indexu (uvedeno na certifikaci) a vhodnost zařazení do funkcí disponujících rozhodovacím mandátem na úrovních středního či top managementu
 • Certifikace můžete uplatnit jakožto bendit ke svému profilu, pokud se ucházíte o nové zaměstnání (společnosti, kterým záleží na podnikové kultuře, ocení vaši certifikaci)
 • Protože jste prošel procesem certifikace, máme o vás podrobné informace a můžeme posloužit jako nestranná reference pro vás v případě, že se ucházíte o nové zaměstnání
 • Pomůže vám to pochopit něco o sobě samém
 • Zvednutí vašeho manažerského kreditu

 

Co nelze zaručit?

 • Nelze zaručit, že i jedinec, který si dobře uvědomuje morální hodnoty a je schopen situace správně vyhodnotit, se nezachová nemorálně (stejně jako se moudrý člověk může zachovat hloupě)
 • Nelze zaručit, že pokud nyní zastáváte funkci v top management, že výstup certifikačního procesu neukáže jiné skutečnosti (jenom proto, že za certifikační proces zaplatíte, neznamená to, že dostane výsledek, který chcete...)

Co lze zaručit?

 • Odhalení skutečných morálních predispozic jedince a jeho vhodnost pro funkce v různých úrovních managementu
 • Nestranné vyhodnocení morálního vnímání jedince a jeho uvědomění si hodnot správná či nesprávná

 

Metodika certifikačního procesu:

K identifikaci morálního indexu sledujeme vlastnosti jedince, jako jsou morální vize, inteligence (logické uvažování), čest, svědomí, schopnost nést následky svých činů či záměry a motivace. Ve své metodologii vycházíme nejen ze současných zkušeností a z odborné literatury, ale i z tradičních etických teorií (Platón, Aristotelés, stoikové a další), kteří složky morálního indexu nazývali ctnostmi a počítali mezi ně vlastnosti, jako jsou mírnost/uměřenost, statečnost/trpělivost/houževnatost, rozumnost či spravedlnost/moudrost.

 • Ústní rozhovory na mnoho témat (identifikace postojů, názorů na různá společenská úskalí apod.)
 • Identifikace morálního kodexu (s etickým konzultantem) + etický dotazník sledujících 6 atribut morálního indexu
 • Profesní a psychologické testy (s psychologem)
 • Řešení několika připravených morálně sporných situací a obhájení závěrů
 • Analýza dosavadních pracovních či jiných morálně sporných situací
 • Sledování, reporting hodnotitelům po dobu X měsíců jeho aktuální manažerská rozhodnutí a jejich obhájení
 • Ověřování referencí (jen doplňkově, nepovažujeme za klíčové)

K podrobnému objasnění celého certifikačního procesu dojde na první konzultační schůzce se zájemcem o certifikaci.

 


„…a proto etika jakékoliv obchodní společnosti koresponduje s etikou a morálním kodexem jedince (majitele, akcionáře). Pokud je však morální kodex jedince pokřivený, automaticky se to odrazí na etickém chování organizace jako takové, potažmo managementu…. Proč by měl být osobní morální kodex prvním kritériem schopností manažera? Protože jeho rozhodnutí mohou přímo ovlivnit kvalitu života druhých. Tím se dostáváme k pointě, kdy základ pro stanovení etického chování managementu je zasazovat do funkcí manažerů takové jedince, jež na základě například psychotestů a pohovorů (které jsou cílené na zjištění morálního vnímání) mají v sobě vysoký morální kodex. Avšak aby organizace šla primárně po jedincích morálně a eticky schopných, musel by takto nastavený být samotný majitel / akcionář, neboť všechno to jde ze shora. Jinými slovy, čím výše jsem, čím odpovědnější funkci spravuji, tím větší a hlubší bych měl mít osobní morální kodex, abych skutečně mohl určit, co je správně v rámci všech okolností a z pohledu všech kritérií… Dát do židle manažera člověka, který k tomu nedozrál, je jako dát dítěti zapalovač na hraní. Stáří není atributem, který dozrálost definuje, pracovní zkušenosti také ne..."

Denis Anděl, MBA
Spolupracujeme

APROFES personální agentura